Algemene Voorwaarden

Bij samenwerkings-patronen horen samenwerkings-afspraken. Juridische aspecten en aansprakelijkheden dienen helder geregeld te zijn, ook als de samenwerking van de kant van de Stichting is gebaseerd op non-profit uitgangspunten en de inzet door vrijwilligers plaatsvindt. Daarom heeft de Stichting Algemene Voorwaarden opgesteld, welke in het begin van een samenwerking met een (door)startende ondernemer overhandigd en van toepassing verklaard zullen worden. Er zal een ontvangstbevestiging worden gevraagd.

 

De Algemene Voorwaarden van de Stichting (de beroemde ‘kleine lettertjes”) luiden als volgt:


 

ALGEMENE VOORWAARDEN IR. R.R. VAN DER ZEE STICHTING

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De Stichting: de Ir. R.R. van der Zee Stichting, gevestigd in de gemeente Heerde, ingeschreven inhet handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41039284 en haardochtervennootschappen;
  • Het bestuur: het bestuur van de Stichting;
  • Het werkgebied: de regio Noordoost-Veluwe, met het accent op de gemeenten Heerde, Hattemen Oldebroek. Bedrijven en instellingen gevestigd in aanliggende gemeenten ten westen van de IJssel, zoals de gemeenten Elburg of Epe kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Deze ondersteuning zal echter enkel plaatsvinden indien een substantieel aantal werknemers van die bedrijven woonachtig is in de gemeenten Heerde, Hattem en/of Oldebroek;
  • De Aanvrager: – bedrijven en instellingen die een aanvraag doen bij de Stichting
    – bedrijven en instellingen die ondersteuning ontvangen van de Stichting- bedrijven en instellingen waarmee de Stichting participaties aangaat
  • Het Traject: ondersteuningen en participaties zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 2 STICHTING

De Stichting heeft ten doel de bevordering van de werkgelegenheid en de leefbaarheid in het werkgebied. De Stichting ondersteunt vanuit ideële overtuigingen bedrijven en instellingen met tijdelijke (overbruggings)financieringen, het beschikbaar stellen van betaalbare bedrijfshuisvesting en het aanbieden van advies bij de bedrijfsvoering. Daarnaast participeert de Stichting in projecten welke de werkgelegenheid en leefbaarheid in het werkgebied bevorderen.De bestuursleden opereren op vrijwillige en onbezoldigde basis.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Trajecten vanaf het moment van het leggen van het eerste contact, tenzij met de Aanvrager voorafgaande aan de totstandkoming van een Traject schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op enig onderzoekstraject voorafgaande aan de definitieve totstandkoming van een Traject. Aan het uitvoering geven aan een onderzoekstraject door de Stichting kunnen door de Aanvrager geen rechten worden ontleend. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgtrajecten. Alle bedingen en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuursleden respectievelijk alle andere personen die door de Stichting worden ingeschakeld. Alle personen die bij de uitvoering van enig Traject door de Stichting zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 TRAJECT

Een Traject komt eerst tot stand nadat deze schriftelijk door de Stichting is aanvaard. Alle aanvragen tot Trajecten worden geacht aan de Stichting te zijn gericht; ook indien de aanvraag is gericht aan een van de bestuursleden. Een Traject kan door de Stichting om haar moverende redenen steeds tussentijds worden beëindigd. Het staat de Stichting vrij Trajecten onder haar verantwoordelijkheid door haar aan te wijzen bestuursleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

ARTIKEL 5 AFSPRAKEN EN INFORMATIE

Gedurende het Traject dient de Aanvrager de Stichting te voorzien van alle benodigde informatie en zich te houden aan de gemaakte afspraken. De aanvrager cq. schuldenaar dient de Stichting onmiddellijk over al die zaken die voor de Stichting van belang zijn voor haar juridische positie in te lichten. Indien de Aanvrager hier niet aan voldoet, kan de Stichting het Traject tussentijds beëindigen.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN AANVRAGER

De Aanvrager neemt jegens de Stichting de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de Stichting. De Aanvrager mag van de diensten en/of producten van de Stichting geen oneigenlijk gebruik maken, waaronder begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, strafbare feiten of schadelijk is voor de Stichting of haar reputatie en haar integriteit.

De Aanvrager is verplicht aan de Stichting alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer zijn identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid etc. etc.
De Aanvrager deelt de Stichting mede naar welk adres voor hem bestemde documenten en dergelijke kunnen worden gezonden. De Aanvrager dient bij naams- en adreswijzigingen deze onmiddellijk aan de Stichting mede te delen. Als er bij de Stichting geen adres bekend is en de Stichting onderzoek moet doen naar het adres van de aanvrager, overigens zonder daartoe verplicht te zijn, dan zijn de kosten die de Stichting hier voor gemaakt heeft voor rekening van de Aanvrager.

ARTIKEL 7 RECHTEN STICHTING

Als de Aanvrager in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens de Stichting, mag de Stichting haar vordering op de Aanvrager onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 8 BEWIJS

Tegenover de Aanvrager strekt een uittreksel uit de administratie van de Stichting tot volledig bewijs voor wat betreft de hoogte van de nog van de Aanvrager te ontvangen bedragen, behoudens door de Aanvrager geleverd tegenbewijs.

ARTIKEL 9 DECLARATIE

Bij de uitvoering van een Traject zijn alle door de Stichting redelijkerwijze te maken kosten, indien van toepassing inclusief omzetbelasting, ongeacht hun aard, voor rekening van de Aanvrager, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door de Stichting gemaakte kosten, als hierboven bedoeld, kunnen, indien de uitvoering van het Traject zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds bij de Aanvrager in rekening worden gebracht. De Stichting is gerechtigd van de Aanvrager de betaling van een voorschot te verlangen op de door de Stichting te maken kosten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende definitieve afrekening in het kader van het Traject. Bij het verstrekken van of bemiddelen in financiering, welke in beginsel alleen wordt verstrekt indien reguliere bancaire financiering niet mogelijk blijkt, zal terzake steeds een separate overeenkomst worden gesloten met daarin opgenomen onder andere afspraken inzake vergoedingen van door de Stichting te maken kosten en door de Aanvrager te stellen zekerheden. Mochten deze afspraken afwijken van deze Algemene Voorwaarden dan gelden de afspraken zoals overeengekomen in de separate overeenkomst.

ARTIKEL 10 BETALING

Betaling van declaraties van de Stichting inzake voor rekening van de Aanvrager gemaakte kosten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Aanvrager van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente voor zakelijke transacties. Indien de Stichting invorderingsmaatregelen treft tegen de Aanvrager die in verzuim is, komen de invorderingkosten ten laste van de Aanvrager. De Aanvrager is uitsluitend gekweten door overmaking op één van de ten name van de Stichting gestelde bankrekeningen.

ARTIKEL 11 KOSTEN

De Stichting brengt voor haar dienstverlening rente en kosten in rekening. De Stichting mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Als de Stichting wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de Aanvrager en een derde, dan zal de Aanvrager de daaruit voortvloeiende kosten voor de Stichting (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan de Stichting vergoeden.

Alle overige bijzondere kosten voor de Stichting voortvloeiende uit de relatie met de Aanvrager komen voor rekening van de Aanvrager voor zover dit redelijk is. Alle belastingen, heffingen en dergelijke, onder welke naam dan ook en door wie dan ook geheven, die betrekking hebben op de relatie tussen de Stichting en de Aanvrager, komen ook voor rekening van de Aanvrager.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Stichting en/of haar bestuursleden. Bij het inschakelen van derden zal de Stichting steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Stichting is echter niet aansprakelijk voor (vervolg)schade die het gevolg is van tekortkomingen van de ingeschakelde derden. De Aanvrager vrijwaart de Stichting tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen of voortvloeien uit het Traject, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.

ARTIKEL 13 BEËINDIGING RELATIE

Zowel de Aanvrager als de Stichting kan de relatie tussen hun geheel of gedeeltelijk opzeggen.
Na opzegging van de Aanvrager worden de tussen de Stichting en de Aanvrager bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met in achtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens deze afwikkeling blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing

ARTIKEL 14 VERTROUWELIJKHEID

Partijen zijn gehouden de over en weer verstrekte en/of verkregen informatie (ongeacht de verschijningsvorm waarin) vertrouwelijk te behandelen, tenzij wet- en/of regelgeving de openbaarmaking ervan vereisen.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

De rechtsverhouding tussen de Aanvrager en de Stichting is onderworpen aan Nederlands recht.
Een Aanvrager dient, op straffe van verval van zijn recht, zijn klacht inzake het Traject schriftelijk aan de Stichting voor te leggen binnen één maand nadat de Aanvrager kennis heeft kunnen nemen van het opzettelijk handelen en/of de grove nalatigheid van de kant van de Stichting en/of haar bestuursleden, welke handeling of nalatigheid tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. De Stichting streeft ernaar een klacht binnen vier weken na ontvangst van die klacht af te handelen. Indien deze termijn voor de Stichting te kort is, zal de Aanvrager schriftelijk worden geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van zijn klacht. Geschillen die na afhandeling door de Stichting uit de rechtsverhouding tussen de Aanvrager en de Stichting voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

ARTIKEL 16 VERNIETIGBAARHEID

Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer * bij de griffie van de Rechtbank Gelderland te Zutphen en onder nummer 41039284 bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden te raadplegen op de website van de Stichting.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

VRIJWARINGSVERKLARING

Afspraken voor de samenwerking tussen de ondernemer/aanvrager en de Ir. R.R. van der Zee Stichting

Ondergetekende heeft contact opgenomen met de Ir. R.R. van der Zee Stichting voor ondersteuning, participatie en/of advies ten behoeve van hemzelf en de door hem vertegenwoordigde onderneming of organisatie om een antwoord te vinden op de door ondergetekende aan de Stichting gestelde vraag.

Onder de Ir. R.R. van der Zee Stichting wordt in dit document verstaan: de Stichting zelf, de aan haar gelieerde ondernemingen zoals de Ir. van der Zee Wapenveld B.V. en de Ir. van der Zee Wezep B.V. en de door de stichting en de aan haar gelieerde ondernemingen ingeschakelde bestuursleden, adviseurs en derden.
De Ir. R.R. van der Zee Stichting, hierna te noemen de Stichting.

Onder ondergetekende wordt in dit document verstaan: ondergetekende en het bedrijf dat danwel de organisatie die ondergetekende vertegenwoordigt.

Op de samenwerking tussen ondergetekende en de Stichting zijn de Algemene Voorwaarden van de Ir. R.R. van der Zee Stichting van toepassing. Ondergetekende verklaart een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. Daarnaast zijn op de samenwerking de volgende regels van toepassing:

1 De aanvrager blijft verantwoordelijk
De Stichting staat ondergetekende bij in één of meerdere gesprekken, waarbij de verantwoordelijkheid van de gang van zaken in het bedrijf van ondergetekende of de door hem vertegenwoordigde organisatie steeds bij ondergetekende blijft berusten. Alle beslissingen, ook indien daar een antwoord van de Stichting op de vraagstelling van ondergetekende aan ten grondslag ligt, komen voor rekening en verantwoording van de ondergetekende of de door hem vertegenwoordigde organisatie.

2 Afspraken en informatie
Ondergetekende dient, om de beeldvorming van de Stichting optimaal te doen zijn, de Stichting alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd te verstrekken waarvan ondergetekende redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de behandeling van zijn vraag van belang kan zijn cq. nodig is. Uiteraard zal de Stichting vertrouwelijk omgaan met de ontvangen informatie. Als er tijdens de looptijd van de relatie tussen ondergetekende en de Stichting wijzigingen in de situatie voordoen dan is ondergetekende verplicht de Stichting hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

3 Vrijwaringsclausule
De Ir. R.R. van der Zee Stichting, de aan haar gelieerde ondernemingen zoals de Ir. van der Zee Wapenveld B.V. en de Ir. van der Zee Wezep B.V. en de door de stichting en de aan haar gelieerde ondernemingen ingeschakelde bestuursleden, adviseurs en derden zijn niet aansprakelijk voor:
– schade welke is of kan ontstaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken door ondergetekende;
– de juistheid van de door ondergetekende en/of diens accountant/boekhouder aan de Stichting verstrekte gegevens;
– gelet op het karakter van de aanvraag- cq. adviseringsactiviteiten, eventueel geleden of te lijden schade als gevolg van de gegeven adviezen/begeleiding.